Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Dokumenti

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10//09, 12/12, 6/13, 11/13) članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13, 11/13), Općinsko vijeće Baška Voda na 12. sjednici održanoj dana  16.  lipnja 2015. god. donijelo je

 

 

O D L U K A

o komunalnom redu

 

I.                    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja

komunalnog otpada, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata na javnim površinama na području Općine Baška Voda, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnike kao i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, te pravne osobe.

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

- javne prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, šetnice, pješački prolazi,

nogostupi, pločnici, parkirališta, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, stajališta

javnog gradskog prometa i slične površine);

- javne zelene površine (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, dendrološki i cvjetni rasadnici, travnjaci,

skupine stabala, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene

površine uz javni objekt i slične površine);

- ostale površine (otvorene tržnice, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po

svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi – trajektno i brodsko pristanište, plaže i slične površine,

površine uz objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine);

2. pokretne naprave su lako prijenosni objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili obavljanje

određenih usluga, štandovi, klupe, kolica i slično, naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda,

hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu

djelatnost, ambulantne, ugostiteljske i slične prikolice, otvoreni šankovi, naprave za igranje, automati,

peći i naprave za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, pozornice (bine) i slične

naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih,

zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće, te šatori povodom

raznih manifestacija, cirkusi, luna parkovi, zabavne radnje, automobili u funkciji prezentacija i

promocija ili kao lutrijski zgodici, čuvarske, montažne i slične kućice, zaštitne naprave na izlozima,

tende, suncobrani i slično;

3. kiosk je prijenosni tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

4. komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj uporabi su: javna rasvjeta, gradski informativni panoi,

javni satovi, javni zahodi, vodoskoci, fontane, spomenici, spomen ploče, skulpture, klupe, znakovi

obavijesti i zabrane, javne telefonske govornice, poštanski sandučići i slični objekti i uređaji;

5. reklame u smislu ove Odluke obuhvaćaju: reklamne zastave, reklamna platna, transparente, reklamne panoe i druge prigodne natpise, reklamne vitrine, električne ekrane s natpisima, jumbo plakate, reklamne ormariće, reklamne table, jarbole za zastave i slično;

6. parkovna oprema za parkove, dječja igrališta i druge zelene površine su: pješčanici, ljuljačke,

tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, klupe, stolovi, parkovne ogradice, košarice

za smeće i slično;

U smislu ove Odluke upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove je

Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove Općine Baška Voda.

 

 

 

II.                UREĐENJE NASELJA

 

                                                                                            Članak 3.         

 

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se: uređenost zgrada – građevina, javnih i drugih

površina u općoj uporabi, postavljanje pokretnih naprava, kioska i sličnih objekata, komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi i drugih objekata na javnim površinama, koji svojim izgledom i smještajem utječu na ukupan izgled i uređnenost naselja, a osobito:

- vanjski dijelovi zgrada – građevine;

- izlozi, natpisi, reklame i plakati;

- uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina;

- pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba;

- uređenje javnih zelenih površina;

- komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi;

- ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojevima zgrada;

- stajališta, parkirališta, tržnice, ribarnice, groblja;

- sanitarno – komunalne mjere uređenja naselja;

 

  1. Vanjski dijelovi zgrada – građevine

 

Članak 4.

 

Vanjski dijelovi zgrada građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori,

odvodni kanali /oluci/, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i ispravni.

Vanjske dijelove zgrade – građevine, koji svojim izgledom (zbog dotrajalosti, loma, neispravnosti,

nagrđenosti grafitima i slično) nagrđuju opći izgled određene ulice ili trga, vlasnici zgrada moraju urediti,održavati, popravljati i obojiti na način da se održavani dijelovi zgrade svojim materijalom, bojom i izgledom uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada – građevina, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati,

šarati i na drugi način ih prljati i nagrđivati.

 

Članak 5.

 

Na prozorima, balkonima, terasama, ogradama i drugim dijelovima zgrada – građevina, neposredno

okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje, ako se time ometa ili onemogućava prolaz pješaka.

Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i

ukrasno bilje.

Antene i drugi uređaji za prijem zemaljskih i satelitskih programa, klima uređaji, rashladni i solarni

uređaji, moraju se postaviti na način da nisu vidljivi sa javne površine, a iznimno uz suglasnost nadležnog upravnog tijela Općine Baška Voda mogu se postaviti i na drugi način.

 

Članak 6.

 

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade – građevine koja ima svojstvo pojedinačnog nepokretnog kulturnog

dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  ili zaštićenog dijela prirode u smislu Zakona o zaštiti prirode, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu spomenika kulture, odnosno za zaštitu prirode.

 

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrada – građevina iz stavka 1.

ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka,

oštećivanje zgrada – građevina, ispisivanje poruka, grafita, djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, izvođenje različitih instalacija i postavljanje uređaja.

 

 

 

 

 

Članak 7.

 

Zgrada – građevina koja svojim izgledom zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrnuje opći izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, prema nalogu upravnog tijela Općine Baška Voda  nadležnog za komunalne poslove.

 

2. Izlozi, natpisi, reklame i plakati

 

Članak 8.

 

Izlozi, izložbeni ormarići i slično (u daljnjem tekstu: izlozi) služe izlaganju robe i moraju biti tehnički i

estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način

prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim

sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora kojeg ne koristi, dužan je izlog toga prostora prekriti

neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na vratima, prozorima,

okvirima izloga, pročeljima zgrada i slično).

Iznimno, Komisija za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda  može posebnim rješenjem odobriti izlaganje robe iz prethodnog stavka izvan izloga i na drugim mjestima.

 

Članak 9.

 

Pravne i fizičke osobe na poslovnu prostoriju u kojoj posluju ističu ime (naziv – tvrtku) pod kojim

sudjeluju u pravnom prometu (u daljnjem tekstu: tvrtka), u skladu s posebnim propisima.

 

Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju ime tvrtke održavati čistom, urednom i čitljivom.

 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su ukloniti istu postavljenu na poslovnu prostoriju u kojoj se

ulazi neposredno s javne površine u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od prestanka

korištenja poslovnog prostora.

 

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će biti uklonjena

nalogom upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove, putem treće osobe na trošak tih

pravnih i fizičkih osoba.

 

Članak 10.

 

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni

prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o

djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u daljnjem tekstu: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a tekst pravopisno ispravno napisan.

 

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka dužan je ukloniti natpis u roku

15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od prestanka korištenja poslovnog prostora.

 

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku

15 dana, on će biti uklonjen nalogom upravnog tijela  Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove,

putem treće osobe, na trošak vlasnika, odnosno korisnika poslovnog prostora.

 

Članak 11.

 

Plakati, reklame, oglasi, transparenti i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja

(u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati samo na mjestima koja su određena za tu namjenu.

 

Iznimno, za odrenene manifestacije, Komisija za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda  može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima

zgrada – građevina, ogradama, ogradnim zidovima ulica, stablima, stupovima javne rasvjete i telefonskim

govornicama.

Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator događanja, priredbe ili manifestacije čije se

događanje, priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna ili fizička osoba).

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, snosi organizator

priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava.

 

Članak 12.

 

Vlasnici, odnosno korisnici tvrtke, natpisa, reklama i plakata moraju ih održavati čistima, urednima i

ispravnima, a dotrajali natpisi, reklame i plakati moraju se obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati, onečišćivati ili uništavati.

 

Članak 13.

 

Turistička signalizacija na području Općine Baška Voda postavlja se na mjestima koja posebnom

odlukom odredi  načelnik Općine Baška Voda (u daljnjem tekstu: načelnik).

 

3. Uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina

 

Članak 14.

 

Ograda u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to

moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na

način da ne ometa sigurnost prometa.

 

Ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba vlasnik, odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a

ogradu od ukrasne živice dužan je redovito obrezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu

prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i ne ometa promet.

 

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada – građevina uz javne površine moraju se održavati čistim i

urednim.

U dvorištu i oko zgrade – građevine zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine,

stare strojeve, daske i sl.) koje narušavaju izgled naselja.

Ako se dvorište ne održava urednim, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, radnje u

svrhu provođenja komunalnog reda.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici dvorišta u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu

komunalnog redara, otpad i dotrajale stvari iz stavka 1. ovoga članka će biti uklonjeni putem treće osobe na

trošak vlasnika, odnosno korisnika.

 

Članak 15.

 

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina, posuda sa ukrasnim biljem uz poslovne i stambene

objekte, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su

ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane

drveća, kao i uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te

sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako se zelena površina uredno ne održava, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno

korisniku uklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu

komunalnog redara, nedostaci će biti uklonjeni putem treće osobe, na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

 

Članak 16.

 

Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim

objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama,

mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu

zaštitu i obnovu.

Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve,

samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu

koje pripada tom objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze u okviru ograđenog okoliša tog objekta.

 

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i

korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje

služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja površinama iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora objekte i

uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

 

Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka,

mora na vidnom mjestu istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

 

Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka ne ispuni obvezu održavanja i zaštite zelene površine, isto će

biti izvršeno putem treće osobe na njegov trošak.

 

4. Pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu

u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

 

Članak 17.

 

Pokretne naprave, kiosci, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća,

ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

 

Odobrenje za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu

pravnih i fizičkih osoba daje Komisija za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, reklama i drugih naprava na zemljištu u

vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda.

Vlasnici pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih

osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih pokretnih naprava potrebno je

priložiti dokaz o pravu korištenja površine (dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost

vlasnika zemljišta i slično.), skicu ili fotografiju naprave, tehnički opis, te fotomontažu naprave ili objekta.

Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren u koliko podnositelj zahtjeva nije podmirio sve

dospjele obveze prema Općini Baška Voda.

 

5. Uređenje javnih zelenih površina

 

Članak 18.

 

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe

svrsi za koju su namijenjene.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture iz

članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu i prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje

upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- sadnja i uzgoj biljnih nasada,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

- košenje trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

- održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano

provonenje zaštite zelenila,

- održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju

(bojanje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od

uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštenih javnih zelenih površina,

- uređenje i privoenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

 

Članak 19.

 

Javne zelene površine održava Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Baška Voda povjerila održavanje javnih zelenih površina.

 

6. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

 

Članak 20.

 

Radi uređenja naselja i lakšeg snalaženja građana na području općine Baška Voda postavljaju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi.

 

Članak 21.

 

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu

i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem

roku.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na

drugi način oštećivati, prljati i nagrđivati.

 

6.1. Javna rasvjeta

 

Članak 22.

 

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama moraju biti

osvijetljeni.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir

značenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Baška Voda povjerila održavanje javne rasvjete mora javnu rasvjetu

redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, bojati, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći.

 

Članak 23.

 

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično na rasvjetne stupove je zabranjeno, a iznimno se

dopušta po odobrenju upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove.

 

6.2. Ploče s orijentacijskim planom

 

Članak 24.

 

U cilju lakšeg snalaženja granana i turista, na području Općine Baška Voda mogu se postavljati ploče s

orijentacijskim planom Općine ili pojedinih naselja unutar Općine.

Ploče s orijentacijskim planom postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na

glavnim prilazima naselju i na drugim za to određenim mjestima.

U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice i trgovi, te najvažniji javni objekti u naselju.

Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Općine Baška Voda, odnosno za to ovlaštena pravna ili

fizička osoba.

 

6.3. Javni satovi

 

Članak 25.

 

Na važnijim trgovima i drugim za to određenim mjestima mogu se postaviti javni satovi.

Javne satove postavlja i održava Općina Baška Voda, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama koje koriste, postavljati satove, uz odobrenje Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda.

Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka, moraju se održavati u urednom

stanju.

Zabranjeno je postavljati satove na zgrade, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 3. ovog

članka.

 

6.4. Javni zahodi

 

Članak 26.

 

Javni zahodi u pravilu se grade i postavljaju na trgovima, tržnicama, autobusnim postajama i sličnim

javnim prostorima, te u parkovima, park – šumama, izletištima, sportskim objektima, u blizini javnih plaža,

odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i duže zadržavaju.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno ovlaštena

pravna ili fizička osoba, mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

Javne zahode treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Javni zahodi moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana.

Vrijeme početka i završetka rada javnih zahoda utvrđuje načelnik.

 

6.5. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji

 

Članak 27.

 

Na području Općine Baška Voda mogu se graditi i postavljati javni vodoskoci, fontane, javne česme i

drugi objekti, uz odobrenje Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda, na mjestima na kojima svojim izgledom ne narušavaju, odnosno uljepšavaju okoliš.

Javni vodoskoci, fontane i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni.

Javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje zabranjeno je uništavati, onečišćavati, po njima

šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

 

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje

automobila ili privatnih površina i prostora).

Javne vodoskoke, fontane, hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Općine Baška Voda,

odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

6.6. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

 

Članak 28.

 

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići u pravilu se postavljaju se na mjestima na kojima se

granani okupljaju i duže zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, bolnice, trgovački objekti ili prodajni centri,

stambene zgrade s većim brojem stanova, autobusne postaje i slični prostori.

 

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići mogu se postavljati uz odobrenje  Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda, na mjestima na kojima svojim izgledom ne narušavaju okoliš, na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te da zadovoljavaju kriterije estetskog oblikovanja.

 

 

6.7. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

 

Članak 29.

 

Na području Općine Baška Voda, na objekte, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati spomenici,

spomen-ploče, skulpture i slični predmeti.

 

Uvjete i način postavljanja i uklanjanja spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta utvrđuje

Općinsko  vijeće posebnom odlukom.

 

7. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

 

Članak 30.

 

Na području Općine Baška Voda moraju biti označena imena naselja, ulica i trgova, a zgrade ili

stambeni objekti moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade, označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom

posebnim zakonom.

 

Za označavanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem

zgrade ili stambenog objekta.

Postavljanje ploča s imenom naselja, ulica i trgova, te pločica s brojem zgrade zabranjeno je bez

odobrenja nadležnog upravnog tijela .

Vlasnik zgrade, odnosno stambenog objekta dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do

početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena

brojem.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz stavka 3. ovog

članka.

 

8. Stajališta autobusa i drugog prometa, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja

 

Članak 31.

 

Stajališta autobusa i drugog prometa, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja, moraju biti stalno

održavani u urednom i ispravnom stanju.

Klupe i ostali predmeti koji se nalaze na mjestima iz stavka 1. ovog članka moraju biti čisti, uredni i

ispravni, a dotrajale i oštećene predmete vlasnici, odnosno ovlaštene pravne i fizičke osobe trebaju odmah

ukloniti.

 

Članak 32.

.

Stajališta autobusa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta autobusa moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora

mora se u najkraćem roku ukloniti.

Na stajalištu autobusa se obvezno postavljaju košarice za smeće.

Stajališta autobusa održava Općina Baška Voda, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Članak 33.

 

Uređenje i održavanje javnih  parkirališta u nadležnosti je  Općine Baška Voda odnosno

ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojoj je to povjereno.

Javna  parkirališta treba namjenski koristiti te na njima održavati red i čistoću.

Na javnim  parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata, te

neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora.

 

Članak 34.

 

Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim prehrambenim proizvodima moraju biti

čiste i uredne, o čemu se brine Općine Baška Voda, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Planom rasporeda i korištenja tržnica koji donosi načelnik, određuje se raspored i broj štandova,

kioska i drugih pokretnih i nepokretnih naprava te lokacije kontejnera.

Tržni red donosi načelnik, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Tržnim redom utvrđuje se posebice:

− radno vrijeme,

− proizvodi koji se smiju prodavati,

− vrijeme dostave proizvoda,

− čišćenje i odvoženje smeća.

 

Tržni red se mora vidljivo istaknuti na prostoru tržnice.

 

Članak 35.

 

Po isteku vremena određenog za prodaju, Općina Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba iz

članka 34. ove Odluke, dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na tržnicu, na odgovarajući se način primjenjuju i na ribarnicu.

 

Članak 36.

 

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda (tekstila,

plastike i slično) izvan prostora tržnice te prodaja ribe izvan ribarnice, ukoliko isto nije utvrđeno u suglasju s

posebnom odlukom o zakupu javnih površina, odnosno uz odobrenje općinskog načelnika.

 

Ukoliko prodavatelj ne postupi po rješenju upravnog tijela Općine Baška Voda ovlaštenog za

komunalne poslove, privremeno će mu se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku 24

sata i plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe.

Neprehrambena roba privremeno će se oduzeti, s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja nastalih

troškova prijevoza, skladištenja i drugih troškova, a u protivnom će se prodati javnim nadmetanjem, radi

podmirenja nastalih troškova.

 

Članak 37.

 

Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Baška Voda povjerila  upravljanje grobljima na području Općine mora

groblja održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima.

 

9. Sanitarno komunalne mjere uređenja naselja

 

9.1. Septičke jame

 

Članak 38.

 

Čišćenje septičkih jama obavlja za to ovlaštena pravna ili fizička osoba, u skladu sa sanitarno-tehničkim

uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika septičke jame.

Vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštene osobe čišćenje

septičke jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoliša.

Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu

ili na drugo za to određeno mjesto, na lokaciji koja je za to određena i snosi odgovornost za eventualno

zagaeđnje okoliša, uz obvezu nadoknade počinjene štete.

 

9.2.Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja

 

Članak 39.

 

U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija, dok se sustavna

deratizacija javnih površina obavlja dva puta godišnje (proljeće – jesen), uz njezino obvezno održavanje cijele

godine.

Pod pojmom sustavne dezinsekcije razumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima,

u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih kukaca.

Pod pojmom sustavne deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje

štakora i drugih glodavaca.

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sustavne dezinsekcije i deratizacije utvrnuju se

Programom mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Baška Voda, kojega u

obliku izvoda iz Programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Splitsko-dalmatinske županije, donosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i

deratizacije, dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

 

Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je prije početka izvođenja

sustavne dezinsekcije i deratizacije na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja

tih radova.

Zaštita bilja na području Općine Baška Voda vrši se tijekom godine, a u cilju suzbijanja biljnih

nametnika.

 

9.3.Držanje domaćih životinja

Članak 40.

.

Unutar građevinskih područja naselja na području Općine Baška Voda, nije dozvoljeno držati životinje: kopitare, papkare i perad.

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce,

koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, purice (tuke), guske, patke, prepelice i druga domaća perad i

pernata divljač.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 1. ovog članka, mogu se držati životinje, ako

njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže javne

prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

 

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima

gdje je to dopušteno, ako se time smeta okolnim stanarima ili narušava izgled okoliša.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar postupit će prema

ovlastima i izdati rješenje o uklanjanju, s rokom izvršenja.

 

Članak 41.

 

Postupak uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općine Baška Voda povjerila

poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa.

 

Članak 42.

 

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom Općinskog vijeća.

 

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca, osim na za to označenim mjestima.

 

 

III ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

1. Održavanje čistoće i čuvanje javnoprometnih površina

 

Članak 43.

 

Javnoprometne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi kojoj su

namijenjene.

Održavanje čistoće javnoprometnih površina na području Općine Baška Voda, obavlja se sukladno

Programu održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji godišnje

najkasnije do 31. ožujka, donosi Općinsko vijeće.

Javnoprometna površina čisti se u pravilu danju, a pere noću; u zimskom razdoblju izmenu 21:00 i

05:00 sati., a u ljetnom razdoblju izmenu 02:00 i 05:00 sati.

Javnoprometnu površinu čisti Općina  Baška Voda odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Članak 44.

 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćenja

javnoprometnih površina, dužne su javnoprometne površine redovito čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnici ili korisnici športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizatori

javnih skupova i javnih priredbi, obvezni su osigurati čišćenje javnoprometnih površina koje služe kao pristup

tim objektima, tako da budu očišćene u roku 24 sata nakon završetka korištenja.

 

Članak 45.

 

Na javnoprometne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja i održava Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina

povjerio održavanje čistoće javnoprometnih površina.

 

Članak 46.

 

Mjesta za postavljanje košara za otpatke određuje načelnik, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj

je Općina  povjerila  obavljanje komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnoprometnih površina.

 

Članak 47.

 

Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na

stupove javne rasvjete, drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrnivali izgled

naselja i objekata ili bi ometale promet.

 

Članak 48.

 

Na javnoprometnim površinama ne smije se ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili na drugi

način onečišćavati javnoprometne površine, a osobito se zabranjuje:

- bacati i ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpatke, različite otpatke,

- bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpatke,

- oštećivati košare, odnosno posude za otpatke i druge posude namijenjene sakupljanju raznih vrsta otpada,

- odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na

javnoprometne površine, bez odobrenja upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za

komunalne poslove,

- popravljati, servisirati i prati vozila te druga sredstva i uređaje na javnoprometnim površinama,

- ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- bacati letke, te ih ostavljati na vozilima bez odobrenja upravnog tijela Općine Baška Voda

nadležnog za komunalne poslove,

- zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u more, na obalu i u korita potoka,

- ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično iz plovila za vrijeme stajanja u luci,

- paliti otpad,

- ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kampprikolice

i druga priključna vozila, plovila i olupine plovila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila,

- obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javnoprometne površine ili

objekti i uređaji koji su njihov sastavni dio,

- lijepiti plakate i druge reklamne i informativne poruke izvan prostora za plakatiranje,

- neovlašteno premještati komunalnu opremu i uređaje,

- bacati animalni, medicinski i drugi opasni materijal,

- odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javnoprometne

površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

- bojati, crtati i pisati poruke i razne tekstove po javnoprometnim površinama, osim prometne

signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- prati osobe, vozila ili druge predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- koristiti dječja igrališta i sprave za igru djece, protivno njihovoj namjeni,

- izlagati i prodavati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode, bez odobrenja upravnog tijela

Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove,

- bilo kako nenamjenski koristiti i prenamijeniti javnoprometne površine,

- izvoditi radove, bez odobrenja upravnog tijelaOpćine Baška Voda nadležnog za komunalne

poslove.

- puštati kućne ljubimce na javnoj površini, te onečišćivati javne površine

- kupanje kućnih ljubimaca na prirodnim i uređenim plažama, osim na za to označenim mjestima.

- puštati otpadne i oborinske vode, na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika,

odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

 

Članak 49.

 

Pravna i fizička osoba kojoj je Općina povjerila  održavanje čistoće javnoprometnih površina dužna je te

površine trajno održavati čistima i urednima.

 

Članak 50.

 

Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina određuje načelnik, kada zbog vremenskih nepogoda

ili drugih razloga javnoprometne površine budu prekomjerno onečišćene.

 

Članak 51.

 

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javnoprometne površine.

Vozila koja prevoze tekući ili rasuti (sipki) materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se

materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti (sipki) teret mora ga

prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne posipa po javnoprometnoj

površini.

 

Članak 52.

 

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja

tih površina, bez  prethodnog odobrenja.

 

Članak 53.

 

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, popravke

vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove, može se u opravdanim slučajevima i privremeno, koristiti

javnoprometna površina, sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

 

Članak 54.

 

Odobrenje za korištenje javnoprometne površine za radove iz članka 53. ove Odluke izdaje, na zahtjev

izvođača ili investitora radova, upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove.

 

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme izvođenja radova. Uz zahtjev

za odobrenje investitor je dužan priložiti akt nadležnog tijela kojim se dokazuje legalnost gradnje.

 

Članak 55.

 

Za vrijeme obavljanja radova iz članka 54. ove Odluke, izvođač je dužan poduzeti sve propisane i

uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovorni su izvođač i investitor radova solidarno.

 

Članak 56.

 

Zauzimanje javnoprometne površine za postavljanje građevinske skele odobrava se na vrijeme ne duže

od dva mjeseca, uz mogućnost ponovnog produženja, ukoliko to zahtijeva priroda radova.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja granevinske skele,

podnositelj zahtjeva dužan je skelu odmah ukloniti.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga, obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, izvonač radova

dužan je ukloniti skelu i drugi materijal s javnoprometne površine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. i 3. ovog članka, komunalni redar naredit će

uklanjanje građevinske skele putem treće osobe, na njegov trošak.

 

Članak 57.

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba

držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Miješanje betona i morta dopušteno je u posebnim posudama (miješalicama), na plastičnim folijama ili

limovima.

 

Članak 58.

 

Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala. Uz vodoravnu, treba osigurati i

okomitu zaštitu.

Skelom ili ogradom zauzeti dio javnoprometne površine mora se propisno označiti i osvijetliti od

sumraka do svanuća.

 

Članak 59.

 

Ako se javnoprometna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično), na

njoj se smije složiti samo onoliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

 

Članak 60.

 

Zabranjeno je odlagati uz drveće granevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

 

Članak 61.

 

Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti

komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova, izvođač je dužan zauzetu površinu vratiti u stanje u kakvom je bila prije

izvođenja radova (u prijašnje stanje).

Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će

izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

 

Članak 62.

 

Prilikom izvođenja građevinskih radova, izvođač je dužan poduzimati slijedeće mjere sprečavanja i

onečišćenja javnoprometne površine;

− čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta, od svih vrsta građevinskih i

drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnoprometnim površinama posljedica

izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

− polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta, kako bi se spriječilo stvaranje

prašine;

− čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

− deponirati granevinski materijal u okviru gradilišta, tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje

vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

 

Članak 63.

 

Kod većih zemljanih radova, odredit će se  izvođaču radova ulice za odvoz i dovoz materijala.

 

Članak 64.

 

Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva, ponajprije treba upotrebljavati vlastito zemljište.

U slučaju potrebe, dio javnoprometne površine može se privremeno upotrijebiti za iskrcaj ogrijeva, ali

tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

Iskrcani ogrjev ili drugi materijali moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku 24

sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti.

Zabranjeno je cijepati drva i izvoditi slične radove na javnoprometnim površinama.

Ako se javnoprometna površina upotrebljava za poslove iz stavka 2. ovog članka, potrebno je odobrenje Općine Baška Voda.

 

Članak 65.

 

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina.

U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar

robe i materijala mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to

izričito zabranjeno.

Ako se iznimno roba i materijal moraju istovariti na javnoprometnu površinu, tada se moraju složiti

tako da ne smetaju prometu i moraju se odmah ukloniti.

 

Članak 66.

 

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati drvenu,

kartonsku i drugu ambalažu i slično.

 

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete koji mogu

ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i urenaje ostavljati na javnoprometnim

površinama.

 

Članak 67.

 

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja, dužna je održavati obalni pojas uređenih i

prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu čistim i urednim, a jednom godišnje, najkasnije do početka travnja,

detaljno ga očistiti od krupnih otpadaka na obali i u moru.

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

Obalnim pojasom – prirodnom plažom smatraju se u smislu ove Odluke, prostori na kojima je

dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Obalnim pojasom – uređenom plažom smatraju se prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, opskrbljeni

određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

 

 

Članak 68.

 

Čišćenje prirodnih i uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno i temeljito.

Ukoliko plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine, vlasnik ili korisnik

plovnog objekta obvezno se dužan usidriti te pozivati predstavnike Lučke kapetanije Split, Ispostave Makarska,

radi dogovora s fizičkom ili pravnom osobom, opremljenom tehničkim sredstvima, o čišćenju i odstranjivanju

masnih otpadaka.

Ispostava Lučke kapetanije obvezna je informirati vlasnike plovila o dužnosti održavanja čistoće i reda

u lukama, privezištima i općenito na pomorskom dobru.

 

Članak 69.

 

Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim

nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove

održavanja, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

 

Članak 70.

 

Korisnik uređene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže,

ostvarujući koncesijsko odobrenje sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz

koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Korisnik koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, dužan je

pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj

pomorskog dobra kao općeg dobra.

 

2. Održavanje čistoće i čuvanje javno zelenih površina

 

Članak 71.

 

Javno zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, sukladno godišnjem Programu održavanja

komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Javno zelene površine održava i čisti Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina

povjerila.

Javno zelene površine kojima Općina  ne upravlja, održavaju i čiste vlasnici, odnosno korisnici tih javno

zelenih površina.

 

Članak 72.

 

Izvršavanje Programa iz članka 71. ove Odluke kontrolira načelnik i upravno tijelo Općine Baška Voda  nadležno za komunalne poslove.

 

Članak 73.

 

Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina dužna je, osobito:

 

− odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;

− ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

− zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;

− redovito obrezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim zelenim površinama, tako da ne

zaklanjaju tijela javne rasvjete, prometne znakove, svjetlosne signale, ne ulaze u slobodne profile

kolnika i nogostupa, te ne smanjuju preglednost na raskrižjima i ne smetaju zračnim vodovima;

− redovito održavati, te zamjenjivati zaštitne stupiće i ograde.

 

Članak 74.

 

Za uređenje novih javnih zelenih površina, odnosno pojačano održavanje postojećih, potrebno je

ishoditi stručno mišljenje, a poslove s tim u vezi vodi upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za

komunalne poslove.

Nakon završetka radova na ureenju zelenih površina, upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za

komunalne poslove pregledat će i utvrditi usklađenost izvedenih radova s ugovorenim.

 

Nakon obavljenog pregleda urenenih površina, upravno tijelo iz stavka 2. ovog članka povjerava ih

pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava javno zelene površine na redovito održavanje.

Izvođač radova dužan je sav posušeni biljni materijal zamijeniti novim u ugovorenom roku.

 

Članak 75.

 

Za sječu stabala na javnoj zelenoj površini potrebno je odobrenje upravnog tijela Općine Baška Voda

nadležnog za komunalne poslove.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odrenuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta,

lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguća, zamjena će se izvršiti na najbližoj

mogućoj lokaciji.

 

Članak 76.

 

 

Upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove može po službenoj dužnosti

narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu

površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu.

 

Članak 77.

 

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

− rezanje i skidanje grana i vrhova ukrasnog drveća i grmlja,

− guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, zabijanje čavala,

stavljanje plakata i slično, bušenje, gaženje, te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

− penjanje po drveću,

− neovlašteno skidanje plodova s grana i grmlja, trganje i branje cvijeća, vanenje cvjetnih i travnatih

busena, te kidanje grana s grmlja i drveća,

− neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore ili lišća,

− gaženje, hodanje, igranje i ležanje po travnjaku, livadi i parku,

− šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javno zelenim površinama i njihovo onečišćenje,

− kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

− bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana i njihovo paljenje,

− oštećivanje ili izvaljivanje stabala i grmlja, oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje,

istovara i dopreme granevinskog materijala i slično, zabijanje oplata i upiranje u deblo,

− oštećivanje opreme (npr. košarica za otpatke, klupa, sprava za igru djece, javne rasvjete,

protupožarnih ormarića i slično),

− puštanje otpadnih voda, motornih ulja i slično zagađivanje,

− zaustavljanje, parkiranje i vožnja motornog vozila na javno zelenoj površini (osim vozila koje se

koristi za održavanje javno zelenih površina i parkovne opreme na njima),

− loženje vatre i potpaljivanje stabala,

− rezanje, odnosno prekidanje korijena stabala,

− pranje, servisiranje vozila i slično,

− iskrcavanje i uskladištenje raznog materijala,

− hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

− kampiranje,

− postavljanje bilo kakvih objekata, urenaja, naprava, reklamnih panoa i slično.

− obavljanje i drugih radnji koje bi devastirale javno zelenu površinu.

 

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 78.

 

Javne površine na području Općine Baška Voda koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Zabranjuje se konzumiranje hrane i alkoholnih pića na javnim površinama koje nisu odrenene za tu

namjenu.

 

1. Postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično

 

Članak 79.

 

Pokretne naprave, kiosci, montažni objekti i druge naprave, te naprave za potrebe javnih manifestacija,

postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim

mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na

kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine Baška Voda.

Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati

korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja, mora odgovarati uvjetima o

sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

 

Članak 80.

 

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama određuju se Planom

Korištenja  javnim površinama, koju donosi nčelnik.

Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama daje Komisija za dodjelu javno-prometnih površina na privremeno korištenje, sukladno Planu iz stavka 1. ovoga članka.

 

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, bez odobrenja ili

suprotno odobrenju Komisije za dodjelu javno-prometnih površina na privrmeno korištenje.

Visina i način plaćanja naknade (zakupnine) za korištenje (zakup) javnih površina te drugi odnosi s tim

u vezi uređuju se posebnom odlukom.

 

Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, moraju ih držati urednima i

ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina objekta, izgled i

vrijeme na koje se objekt postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i slično, potrebno je priložiti

skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te dokaz o plaćenim dospjelim obvezama.

 

Članak 81.

 

Montažni objekti i druge naprave za potrebe javnih manifestacija, postavljaju se po odobrenju Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje.

 

Članak 82.

 

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača

kao i pružanje marketinških i sličnih usluga, bez odobrenja.

 

2. Postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) na javnim površinama

 

Članak 83.

 

Javne površine za postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično, radi organiziranja otvorenih terasa

(štekata) dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Stalci, police, reklamni panoi i slično, postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine.

Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 1. ovog članka izdaje Komisija za dodjelu javno-prometnih površina na privremeno korištenje, sukladno Planu.

Odobrenjem iz stavka 3. ovog članka određuje se: lokacija, veličina terase, vrijeme i način korištenja.

Za namjenu iz stavka 1. ovog članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

− da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

− da zauzimanje određene javne površine ne sprječava i ne remeti slobodan prolaz vozila javnih službi

(hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i slično.),

− da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao suprotno

odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru,

− da je podnositelj zahtjeva kao raniji korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao

sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz

odobrenja,

− da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini Baška Voda po

osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni

kao prihod Općine Baška Voda,

− da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema trgovačkim društvima

u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda.

 

Članak 84.

 

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i

urednom.

Stolovi i stolice, suncobrani kao i ostala oprema na javnoj površini, moraju biti od kvalitetnog

materijala, tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

Na javnoj površini koju koristi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora, nakon isteka radnog vremena

nije dopušteno okupljanje, te nuđenje konzumacije hrane i pića.

Vlasnik, korisnik ili odgovorna osoba poslovnog prostora, dužna je poduzimati mjere i radnje u svrhu

provedbe odredbi ovog članka.

Članak 85.

 

Ukoliko je javna površina završno kamenim opločenjem, vlasnik ili korisnik poslovnog

prostora, suncobrana i slično, suncobran smije učvrstiti isključivo u fugu kamenog opločenja.

Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili njegovo oštećivanje na bilo koji drugi način.

 

Članak 86.

 

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili rješenja o korištenju javne

površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine, te istu dovesti u stanje prije korištenja

(prijašnje stanje).

Eventualna oštećenja kamenog opločenja od strane korisnika javne površine, isti je dužan popraviti o

vlastitom trošku.

U slučaju da korisnik javne površine ne postupi po stavku 1. i 2. ovog članka, Općina Baška Voda će

izvršiti radnje iz navedenih stavaka putem treće osobe, te nastali trošak naplatiti od korisnika javne površine.

Na javnoj površini ispred poslovnog prostora nije dopušteno odlagati drvenu, kartonsku i drugu

ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal.

 

Članak 87.

 

Uređenje i opremanje javnih površina koje podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru,

dopušteno je isključivo uz posebno odobrenje načelnika i odgovarajuće rješenje upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove.

 

3. Prigodno uređenje javnih površina

 

Članak 88.

 

U povodu državnih, mjesnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih kulturnih i športskih manifestacija i

sličnih dogananja, može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

 

Prigodno uređivanje javnih površina iz stavka 1. Ovoga članka organizira se privremenim postavljanjem

objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za privremeno postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično, potrebno

je odobrenje  Komisije za dodjelu javno-prometnih površina na privrmeno korištenje.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamnih poruka, ukrasna drvca i slično, postavljaju se prema

uvjetima i na način koji utvrđuje načelnik.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7

dana.

 

4. Postavljanje reklama na javnim površinama

 

Članak 89.

 

Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojama mora se uklopiti u

postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu signalizaciju.

Reklame se ne mogu postavljati na javne površine unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja,

živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i slično.

Reklama može biti osvijetljena na način i prema posebnim uvjetima, određenim odlukom o korištenju

javnih površina, i isticanju predmeta na javnim površinama, pročeljima zgrada – građevina i ogradnim zidovima

ulica.

Vlasnik reklame dužan je držati reklamu urednom i ispravnom.

 

 

 

Članak 90.

 

Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili

fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame, vrstu osvjetljenja i

opis priključka na elektromrežu.

 

Članak 91.

 

Odobrenje za postavljanje reklama na javnoj površini daje Komisije za dodjelu javno-prometnih površina na privrmeno korištenje.

Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka.

Za postavljanje reklama na javnoj površini plaća se naknada, sukladno posebnoj odluci.

 

5. Parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoprometnim površinama

 

Članak 92.

 

Na području Općine Baška Voda javnoprometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje

vozila, samo ako su za tu namjenu određene posebnim propisima i odgovarajućom prometnom signalizacijom

Na javnim površinama na području Općine zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje autobusa koji prevoze

turističko-izletničke grupe radi ulaska i izlaska putnika na mjestima koja nisu za to namijenjena.

Zaustavljanje i parkiranje iz stavka 2. ovog članka može se obavljati na autobusnom stajalištu,

hotelskom parkiralištu ili na za to određenim drugim mjestima.

Za zaustavljanje i parkiranje vozila zabranjeno je koristiti nogostup i druge javno prometne površine

koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

 

Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u

prometu (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

 

6. Korištenje javnih zelenih površina

 

Članak 93.

 

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova osim radova redovnog

održavanja javnih zelenih površina, potrebno je odobrenje Komisije za dodjelu javno-prometnih površina na privrmeno korištenje.

 

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta,

uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme njenog korištenja.

Ukoliko se radi o korištenju javnih zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova, odobrenjem iz

stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova,

te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu

lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja odnosno na

kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o podmirenju dospjelih obveza prema Općini Baška Voda.

Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava na javnu zelenu površinu, odnosno obavljanje

bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1.

ovog članka.

 

Članak 94.

 

Za postavljanje parkovne opreme potrebno je odobrenje načelnika.

.

Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične

naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, košarice za otpatke i slično.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi

uvjeti od značenja za izgled i urenenost javne zelene površine.

Dotrajala parkovna oprema mora se popraviti ili zamijeniti novom.

 

Članak 95.

 

Prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu, izvonač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća

stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili zaštit

Članak 96.

 

Bez odobrenja nadležnog upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove, na

javnoj zelenoj površini zabranjeno je, osobito:

− prekopavati javne zelene površine,

− postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe, parkovnu opremu ili opremu za dječja

igrališta i slično,

− odlagati građevinski materijal,

− sjeći i saditi bilje,

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili

suprotno odobrenju, snose izvođač odnosno investitor radova solidarno.

 

7. Prokopi

 

Članak 97.

 

Pod prokopima podrazumijevaju se radovi na iskopima kanala na javnoprometnim površinama, javno

zelenim površinama, te sanacija navedenih površina nakon završenih radova.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, može se

vršiti prokop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka.

Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija,

zamjena ili uklanjanje vodova, objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje

elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu

infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo.).

Izvođenje radova iz stavka 2. ovog članka ne može se obavljati bez odobrenja načelnika.

 

Članak 98.

 

Odobrenje za izvonenje radova iz članka 97. ove Odluke, izdaje se na zahtjev izvođača, odnosno

investitora radova.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: opis radova, vrijeme potrebno

za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prokopu i dozvole sukladno

propisima o gradnji.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se lokacija, uvjeti i trajanje radova na izvršenju i

sanaciji prekopa, te obveza dovonenja javnoprometne površine u stanje prije izvonenja radova (prijašnje stanje).

 

 

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM  KOMUNALNIM OTPADOM

 

Članak 99.

 

Na području Općine Baška Voda poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja Gradina-Baška Voda  d.o.o. – trgovačko društvo čiji je Općina  osnivač i jedini vlasnik.

 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina, te otpad iz

proizvodne, uslužne ili druge djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, pravne i fizičke osobe kao proizvođači

otpada na području Općine Baška Voda (u nastavku: korisnici usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu

održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, na način da svoj komunalni otpad

odlažu u postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada.

Korisnici usluge dužni su za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada plaćati naknadu

isporučitelju usluge.

Naknadu za uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada određuje Općinsko vijeće na prijedlog  isporučitelja usluge, uz prethodno pribavljenu suglasnost načelnika.

U izvršavanju obveze iz stavka 3. ovog članka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila o načinu

odlaganja komunalnog otpada.

 

 

Članak 100.

 

Na području Općine Baška Voda komunalni otpad se sakuplja, odvozi i odlaže organizirano, prema

utvrđenom rasporedu.

Isporučitelj usluge utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada na području Općine Baška Voda, a s rasporedom odvoza komunalnog otpada na pogodan način obvezan je obavijestiti korisnike usluge.

Suglasnost na raspored odvoza komunalnog otpada daje  načelnik.

 

Članak 101.

 

Komunalni otpad dijeli se na standardni, krupni i tehnološki otpad.

Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni

otpad).

Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni

urenaji, motorna vozila i slično, te njihovi dijelovi).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima, ustanovama i uslužnim djelatnostima,

a po količini, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

 

Članak 102.

 

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava isporučitelj usluge.

 

Članak 103.

 

Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane posude i kontejnere za otpad. Posude za

komunalni otpad s javnih površina (kontejneri i slično), nabavlja isporučitelj usluge, a posude

za odvoz otpada iz obiteljskih i stambenih zgrada nabavlja vlasnik odnosno korisnik, u suradnji sa isporučiteljom

usluge.

 

Članak 104.

 

Posude za komunalni otpad moraju se, u pravilu, držati na vlastitom zemljištu i moraju se održavati u

čistom i urednom stanju.

 

Ako je mjesto na kojem se posuda za komunalni otpad nalazi izvan zemljišta u vlasništvu korisnika

usluge odnosno izvan vlasništva zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, mora biti ograđeno i mora se

održavati u čistom i urednom stanju.

Suglasnost za smještaj posuda za komunalni otpad (kontejnera i slično.) izvan zemljišta iz prethodnog

stavka i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, daje načelnik.

 

Članak 105.

 

Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu

za koju se koriste.

Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati

nečistoća, ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice ili okoline.

 

Članak 106.

 

Isporučitelj usluge dužan je prati posude za komunalni otpad (kontejnere) koje se nalaze izvan zgrade i

u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje.

Korisnici usluga odvoza otpada dužni su posude za otpad u svom vlasništvu održavati čistim i u

urednom stanju.

Članak 107.

 

Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su pažljivo puniti posude za odlaganje komunalnog

otpada, tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

 

 

Članak 108.

.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada, dužan je otkloniti isporučitelj usluge.

Radnici koji iznose i odvoze komunalni otpad dužni su rukovati posudama za komunalni otpad tako da

se komunalni otpad ne prosipa, da se ne diže prašina i da se posude za otpad, kao ni dijelovi građevina ne

oštećuju.

 

Članak 109.

 

Posude za odlaganje komunalnog otpada moraju imati ispravne poklopce koje su korisnici usluge nakon

odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze otpad nakon utovara, dužni zatvoriti, a posudu vratiti na

mjesto s kojeg su je uzeli.

 

Članak 110.

 

U posude za odlaganje komunalnog otpada komunalni otpad se odlaže u zatvorenim vrećicama za

otpad.

 

Članak 111.

 

Nije dozvoljeno pretrpavanje otpadom posuda za odlaganje komunalnog otpada, koje otežava zatvaranje

posude.

 

Članak 112.

 

Zabranjeno je prebiranje po otpadu i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz posuda za otpad, na način

da se pri tom otpad rasipa oko posude za otpad i onečišćuje javnu površinu.

 

Članak 113.

 

Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad.

 

Članak 114.

 

U posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada nije dozvoljeno odlagati krupni otpad, žeravicu,

vruć pepeo, tekućine i polutekućine, granevni materijal ili granevni otpad, leševe životinja, električne baterije,

akumulatore, auto-gume, granje, smeće iz vrta, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad.

 

Članak 115.

 

Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te premještati ih sa

postavljenog mjesta.

 

Članak 116.

 

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada

ili na drugi način onemogući odvoz otpada.

 

Članak 117.

 

Kartonski-ambalažni otpad posebno preuzima isporučitelj usluge od svake trgovine ili poslovnog

objekta koji ga stvara, na odrenenoj lokaciji u točno odrenenom vremenu, prema uputama isporučitelja usluge.

Kartonski-ambalažni otpad ne smije se odlagati na javnoj površini ili pored posuda za otpad.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada u posude ili kontejnere koji su u tunem vlasništvu.

 

Članak 118.

 

U svezi prikupljanja i odvoza otpadaka, korisnici usluge dužni su provoditi naputke isporučitelja usluge.

 

Članak 119.

 

Na području Općine Baška Voda komunalni otpad se ne smije zakopavati niti spaljivati.

 

Članak 120.

 

Krupni otpad odvozi se prema Planu odvoza krupnog otpada, što ga donosi isporučitelj usluge, a

najmanje dva puta mjesečno.

O danu i mjestu odvoza krupnog otpada, isporučitelj usluge dužan je na odgovarajući način obavijestiti

korisnike usluga.

 

Članak 121.

 

Krupni otpad koji se odvozi na poziv korisnika usluge, vrši se uz naknadu.

 

Članak 122.

 

Zabranjeno je stavljanje krupnog otpada u vreće ili posude za kućni otpad, odnosno pored posuda ili

vreća za kućni otpad.

Odlaganje krutog otpada pored posuda ili vreća za kućni otpad moguće je u dane kad je od strane

isporučitelja usluge organizirano odvoženje krupnog otpada.

 

Članak 123.

 

Isporučitelj usluge dužan je osigurati posebne posude za odlaganje krupnog otpada, kapaciteta 5 – 7 m3,

koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

 

Članak 124.

 

Proizvođači otpada dužni su sve vrste građevnog otpadnog materijala odvoziti na mjesta za odlaganje te

vrste otpada.

Otpad iz prethodnog stavka zabranjeno je odlagati na mjestima koja za to nisu određena.

 

Članak 125.

 

Svako izvanredno onečišćenje javne površine mora se sanirati od strane isporučitelja komunalne usluge.

Troškovnik sanacija izvanrednog onečišćenja donosi isporučitelj usluge, a suglasnost na isti daje

načelnik.

 

Članak 126.

 

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki

otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekata ili zemljišta,

odnosno postupiti sukladno posebnim zakonskim propisima.

 

Članak 127.

 

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada isporučitelj usluge obavlja specijalnim vozilom koje

omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina.

 

Članak 128.

 

Korisnici usluge odvoza otpada dužni su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije

početka obavljanja djelatnosti pismeno obavijestiti isporučitelja usluge o svim potrebitim podacima radi

uvođenja u evidenciju.

U evidenciji isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik

usluge) može biti vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog

prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.

 

Članak 129.

 

Ako se promjeni korisnik usluge ili ako se promjeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe

do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promjene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge

je dužan u roku 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge. Ako se promjena ne

prijavi, obveza plaćanja pada na teret korisnika usluge koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge.

Kad nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge prilaže pisane dokaze (ugovor o

kupoprodaji, zakupu ili drugo, dokaze koje izdaju nadležna tijela, potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz

knjige umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).

 

Članak 130.

 

Korisnik usluge može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih

obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik usluge stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže

od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a menusobna prava i obveze miruju do

ponovnog stavljanja prostora u funkciju.

Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i

korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja, provodi se redovna kontrola. Kontrolu vrši

isporučitelj usluge. Ukoliko se utvrdi da se prostor u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja koristio, usluga

će se obračunati od dana koji je utvrnen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

 

Članak 131.

 

Na području Općine Baška Voda isporučitelj usluge formira zelene otoke (eko-otoke) uz suglasnost

Općine.

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje

odrenenih vrsta komunalnog otpada. Na zelenim otocima postavljaju se menusobno odvojeni spremnici za

odlaganje PET ambalaže (plastične ambalaže), papira i stakla, a spremnici za baterije postavljaju se na za to

posebno odrenenim mjestima.

Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni.

 

Članak 132.

 

Korisnicima usluge preporuča se odvojeno prikupljanje staklene ambalaže, PET ambalaže i papira, za

koje će korisnici usluga od isporučitelja dobiti posebnu ambalažu.

Također se preporuča odlaganje baterija u odgovarajuće spremnike koje u naseljima na području Općine Baška Voda postavlja isporučitelj usluge.

 

Članak 133.

 

Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto namijenjeno izdvojenom odlaganju raznih vrsta otpadnih

tvari koje nastaju u domaćinstvu, a formira se u prostoru prihvata otpada od strane isporučitelja usluge.

 

Članak 134.

 

U reciklažnim dvorištima odlaže se:

− papir svih vrsta,

− otpadno staklo,

− otpadno željezo i druge vrste metala (MET ambalaža),

− otpadne baterije,

− stari lijekovi,

− otpadno jestivo ulje,

− zeleni otpad,

− otpadna plastika (PET tvrdi, PET ambalaža),

− limenke,

− auto gume,

− stiropor,

− bijela tehnika,

− elektronički otpad.

Članak 135.

 

Isporučitelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike i reciklažna

dvorišta, te postupati na način sukladno zakonu.

Isporučitelj usluge dužan je redovito prazniti kontejnere – spremnike na zelenim otocima i reciklažnim

dvorištima, te s prikupljenim korisnim otpadom postupati u skladu sa zakonom.

Oštećene spremnike na zelenim otocima isporučitelj usluge u obvezi je u što kraćem roku zamijeniti

novima.

 

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Članak 136.

 

U slučaju pojave snijega i leda, vlasnici i korisnici stambenih objekata, zgrada i poslovnih prostora

dužni su očistiti dio pješačkog prolaza u širini zgrade ili poslovnog prostora od snijega i leda, na način da se na

tako osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine obavlja Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička

osoba kojoj je Općina povjerila korištenje ili održavanje javno prometnih površina.

Uklanjanje snijega i leda sa državnih i županijskih cesta na području Općine obavljaju Županijske ceste

d.o.o. Split.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

 

Članak 137.

 

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta, športskih objekata i sličnih prostora, brigu vodi pravna

ili fizička osoba koja upravlja tim površinama.

 

Članak 138.

 

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz stambene objekte i zgrade, odgovorni su vlasnici stambenog

objekta i zgrade, odnosno vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske, odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz otvorene terase ugostiteljskih objekata, odgovorni su vlasnici

odnosno korisnici ugostiteljskih objekata.

Osobe iz stavka od 1. do 3. ovog članka odgovaraju osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu, za štetu

nastalu zbog onečišćenja snijega i leda.

 

Članak 139.

 

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati

solju ili drugim odgovarajućim materijalom.

Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je osigurati da se sol ili

drugi odgovarajući materijal kojim je posipana javnoprometna površina, ukloni u roku od jednog dana po

otapanju snijega i leda.

 

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH NAPRAVA I OBJEKATA

 

Članak 140.

 

Naprave i objekti postavljeni na javne površine, te na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba,

suprotno odredbama ove Odluke, smatraju se protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se

ukloniti.

 

Članak 141.

 

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje naprave ili objekta postavljenog ili smještenog

suprotno odredbama ove Odluke.

 

 

Članak 142.

 

Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljene naprave ili objekta sam ne ukloni napravu ili objekt,

uklonit će ga ovlaštena osoba putem treće osobe, o trošku vlasnika ili korisnika.

 

Članak 143.

 

U slučaju potrebe hitnog oslobananja javne površine od protupravno postavljene ili ostavljene naprave

ili objekta, komunalno redarstvo može uz pomoć odgovarajućih službi, takve naprave i objekte odmah ukloniti s

javne površine, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika da u roku 30 dana od dana dostavljanja rješenja,

preuzme napravu ili objekt, uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako

ih je bilo.

 

Članak 144.

 

Ukoliko je vlasnik protupravno postavljene naprave ili objekta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će

se na oglasnim pločama Općine Baška Voda, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Uklonjenu napravu ili objekt, vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih

troškova, ako ih je bilo.

 

Članak 145.

 

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme napravu ili objekt, ili ako vlasnik ili korisnik nije

poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenom napravom ili objektom postupit će se po

propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

 

Članak 146.

 

Ako naprava ili objekt temeljem odobrenja, ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

 

Članak 147.

 

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili naprave, u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne

postavi napravu ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o

trošku vlasnika odnosno korisnika.

 

Članak 148.

Kad je za postavljanje naprava i objekata na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja

zakupnine ili druge naknade u korist  Općine Baška Voda, a obveznik uplate zakupnine ili naknada ne podmiri

svoju obvezu u roku od mjesec dana od dana dospijeća, komunalno redarstvo po isteku roka od osam (8) dana od

izrečene pisane opomene, uklonit će postavljene naprave ili objekte s javne površine.

 

Članak 149.

 

Korisniku javne površine koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje (zakup) javne

površine, učestalo krši odredbe ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje (zakup) javne površine odnosno

raskinuti ugovor o korištenju (zakupu) javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se na

javnoj površini nalaze.

 

Članak 150.

 

Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redarstva.

 

Članak 151.

 

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini

putem pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

 

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuju pristup vozilu za otpad

do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, putem pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na

trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje vozila parkiranih na nogostupima iz članka 92. ove Odluke i

premještanje na za to određeno mjesto, putem pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak

vlasnika vozila.

 

Članak 152.

 

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti

(oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka, ostavit će na vozilu pisano

upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno putem treće osobe

na trošak vlasnika vozila.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište, o čemu je komunalno redarstvo, ako je

to moguće, dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik vozila ne preuzme vozilo u roku od 8 dana od primitka

obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, primjenjivat će se odredbe pozitivnih

propisa kojima se regulira predmetna materija.

 

Članak 153.

 

Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je

istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili putem treće osobe, o trošku vlasnika.

 

Članak 154.

 

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata na javnoj površini, pored stvarnih

troškova premještanja i čuvanja, može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to:

− 200,00 kuna za premještanje

− 50,00 kuna po m2 površine za uskladištenje – dnevno.

 

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

Članak 155.

 

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

 

Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu kojom dokazuju status komunalnog redara i

ovlaštenje za postupanje. Izgled iskaznice komunalnog redara posebnom odlukom određuje Općinsko vijeće.

 

Članak 156.

 

Pravne osobe, fizičke osobe i fizičke osobe obrtnici, dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih

ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati

osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Baška Voda, komunalni redar može

poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim

tvrtkama.

 

Članak 157.

 

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

− rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima, osobama koje obavljaju drugu

samostalnu djelatnost i pravnim osobama, radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

− narediti uklanjanje protupravno postavljenih naprava, objekata, uređaja i reklama i drugo,

− zabraniti obavljanje radova,

− zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne

uklone,

− narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,

− naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

− izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

− predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske

županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka, ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i fizičke

osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak, putem treće

osobe.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 158.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako uništava pročelja zgrade te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi ih način prlja i

nagrnuje (članak 4. stavak 3. Odluke);

2. ako izvodi zahvate na vanjskim dijelovima građevina iz čl. 6.st.1. bez rješenja ili suprotno rješenju

(članak 6. stavak 1. i 2.Odluke);

3. ako izlog ne drži urednim i čistim te u istom drži ambalažu i skladišti robu (članak 8. stavak 2 i 3.

Odluke);

4. ako uništava izloge, te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi način ih prlja i nagrđuje

(članak 8. stavak 4 Odluke);

5. ako izlog poslovnog prostora kojeg ne koristi ne prekrije neprozirnim materijalom ili na drugi način ne

onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog (članak 8. stavak 5. Odluke);

6. ako izlaže robu izvan izloga odnosno poslovnog prostora (članak 8. stavak 6. Odluke);

7. ako ime pod kojim sudjeluje u pravnom prometu – tvrtku ne održava čistom i čitljivom (članak 9.

stavak 2. Odluke);

8. ako ne ukloni tvrtku u roku 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka

korištenja poslovnog prostora (članak 9. stavak 3. Odluke);

9. ako natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti

koju obavlja u poslovnom prostoru nije uredan, estetski oblikovan i jezično ispravan (članak 10. stavak

1. i 2. Odluke);

10. ako ne ukloni natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja

poslovnog prostora (članak 10. stavak 3. Odluke);

11. ako postavlja plakat, reklamu i slične objave reklamno – promidžbenog ili informativnog obilježja na

mjesto koje nije za to namijenjeno (članak 11. stavak 1. Odluke);

12. ako postavlja plakat, reklamu i slične objave na pročelje zgrade, ogradu, stabla, stup javne rasvjete i

telefonsku govornicu (članak 11. stavak 3. Odluke);

13. ako natpise, reklame i plakate prlja, onečišćuje ili uništava (članak 12.stavak 2. Odluke);

14. ako ogradu u vlasništvu pravne i fizičke osobe ne drži uredno, a ogradu od živice ne obrezuje, ako

dvorište zgrade uz javnu površinu ne drži čistim te ako u istom drži otpad i dotrajale stvari.

15. ako neizgraneno građevinsko zemljište i druge slične površine uz javne površine ne održava, ne kosi

travu, ne reže živicu, ne uklanja šikaru, smeće i drugo čime ugrožava sigurnost ljudi i imovine te

sprječava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 15. stavak 1. Odluke);

16. ako športski, rekreacijski i slični objekt, park šumu, spomen područje, groblje, plažu, obalu i drugu

sličnu površinu kojim upravlja ili gospodari ne održava urednom, čistom (članak 16. stavak 1. Odluke);

17. ako kao vlasnik odnosno korisnik stambenog objekta, poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve,

samostana i sl. ne osigura obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje

pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta (članak 16.

stavak 2. Odluke);

18. ako kao vlasnik stambene zgrade ogranenim okolišem ne osigura održavanje i zaštitu zelene površine

na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade ( članak 16. stavak 3. Odluke );

19. ako kao upravitelj površina iz čl. 16. st. 1., 2. i 3 objekte i uređaje na njima ne održava urednim i

ispravnim (članak 16. stavak 4. Odluke);

20. ako kao korisnik ili upravitelj površinama i objektima iz čl. 16. st. 1. Odluke na vidnom mjestu ne

istakne odredbe o održavanju reda, čistoće i zaštite zelenih površina (članak 16. stavak 5. Odluke);

21. ako postavi pokretnu napravu, kiosk, reklamu i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i

fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju  upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove (članak 17 stavak 3. Odluke );

22. ako pokretne naprave, kiosk, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

ne drži urednim i ispravnim (članak 17. stavak 4. Odluke);

23. ako ne vodi brigu i ne održava komunalni objekt i uređaj u općoj upotrebi urednim i ispravnim te kvar

ne ukloni u najkraćem mogućem roku (članak 21. stavak 1. Odluke);

24. ako uništava, šara, crta ili na drugi način prlja i nagrnuje komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi

(članak 21. stavak 2. Odluke);

25. ako javnu rasvjetu ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 21. stavak 3. Odluke);

26. ako oštećuje i uništava rasvjetni stup i rasvjetno tijelo (članak 23. stavak 1. Odluke);

27. ako bez odobrenja postavi oglas, obavijest, reklamu i sl. na rasvjetne stupove (članak 2 .stavak 2.

Odluke);

28. ako bez odobrenja postavi javni sat (članak 25. stavak 3. i 5.Odluke);

29. ako postavljeni sat ne održava u urednom stanju (članak 25. stavak 4.Odluke);

30. ako javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 26. stavak 2. Odluke);

31. ako uništava, onečišćava, šara, crta ili na drugi način prlja i nagrđuje, odnosno nenamjenski koristi

javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje (članak 27. stavak 3. Odluke);

32. ako uništava, oštećuje ili neovlašteno upotrebljava hidrant za vlastite potrebe (članak 27. stavak 5.

Odluke);

33. ako bez odobrenja postavi ploču s imenom naselja, ulice, trga te ploču s brojem zgrade (članak 30.

stavak 4. Odluke);

34. ako onečišćuje, uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče s imenom naselja, ulice, trga i zgrade

(članak 30. stavak 7. Odluke);

35. ako na javnim gradskim parkiralištima zadržava kamp kućicu više od 24 sata, te na njima neovlašteno

trguje, pretovara robu i vrši druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora (članak 33. stavak

3. Odluke);

36. ako prodaje ili izlaže poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode izvan prostora tržnice bez

odobrenja (članak 36. stavak 1. Odluke);

37. ako ne održava čistim i urednim groblja na području Općine Baška Voda (članak 37. stavak 1.

Odluke);

37a. ako na vrijeme ne zatraži od ovlaštene osobe čišćenje septičke jame, kako ne bi došlo do

prelijevanja, a time i onečišćavanja okoliša (članak 38. stavak 2. Odluke);

37.b.ako fekalije ne izlijeva u kanalizacijsku mrežu ili na drugo za to odreneno mjesto, na lokaciji koja je

za to određena (članak 38. stavak 3. Odluke);

38. ako unutar građevinskog područja naselja na području Općine Baška Voda drži životinje: kopitare,

papkare i perad (članak 40. stavak 1. Odluke);

39. ako drži životinje, a ne ispunjava sanitarno higijenske uvjete i ako je udaljenost od mjesta gdje drži

životinje manja od 50 metara od najbliže javne prometnice i manja od 100 metara od najbližeg

stambenog objekta (članak 40. stavak 3. Odluke);

40. ako redovito ne čisti javne površine kad zbog djelatnosti dolazi do prekomjernog onečišćenja (članak

44. stavak 1. Odluke );

41. ako ne očisti javnoprometne površine koje služe kao pristup športskim ili rekreacijskim objektima,

zabavnim parkovima ili igralištu nakon završetka korištenja u roku 24 sata nakon završetka korištenja

(članak 44. st. 2. Odluke) ;

42. ako postavlja košaru za otpatke na stup na kojem se nalazi prometni znak, na drveće, jarbole za isticanje

zastava te na drugim nedopuštenim mjestima (članak 47. stavak 2. Odluke);

43. ako ostavlja ili baca otpad ili na drugi način onečišćuje javno prometne površine, a osobito ako čini

djela navedena u članku 48. stavku 1. alineja od 1. do 26. Odluke (članak 48. Odluke);

44. ako vozilo koje prevozi tekući ili rasuti (sipki) materijal nema sanduk i karoseriju iz kojih se materijal

ne može prosipati ili curiti (članak 51. stavak 2. Odluke);

45. ako ne osigura vozilo koje prevozi pijesak, papir i drugi rasuti (sipki) teret da se materijal ne prosipa po

javno prometnoj površini (članak 51. stavak 3. Odluke);

46. ako na javno prometnoj površini obavlja radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja

ili suprotno odobrenju (članak 52. Odluke);

47. ako javno prometnu površinu ne koristi za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje

skela, ograde gradilišta, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove sukladno

propisima o gradnji i sigurnosti prometa (članak 53. Odluke);

48. ako koristi javno prometnu površinu za radove iz članka 53. Odluke bez odobrenja (članak 54. Odluke);

49. ako za vrijeme obavljanja radova iz članka 54. Odluke ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere

sigurnosti (članak 55. Odluke);

50. ako ne ukloni građevinsku skelu jer nije započeo radove na objektu u roku od sedam dana od dana

postavljanja građevinske skele (članak 56. stavak 2. Odluke);

51. ako obustavi gradnju duže od jednog mjeseca, a ne ukloni skelu i drugi materijal s javno prometne

površine (članak 56. stavak 3. Odluke);

52. ako ne osigura da se zemlja ne rasipa, a rastresiti materijal ne drži u sanducima i ogradama kad radovi

traju duže od 24 sata (članak 57. stavak 1. Odluke);

53. ako prolaz ispod skela ne zaštiti od sipanja i padanja materijala te ako propisno ne označi i osvijetli

zauzeti dio javne površine (članak 58. stavak 1. i 2. Odluke);

54. ako uz drveće odlaže građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad (članak 59. Odluke);

55. ako najkasnije 24 sata nakon završetka radova ne obavijesti komunalno redarstvo da mu zauzeta

površina više nije potrebna (članak 61. stavak 1. Odluke);

56. ako nakon završetka radova zauzetu površinu ne ostavi u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova

(članak 61. stavak 2. Odluke);

57. ako ne poduzme mjere sprečavanja onečišćenja javnoprometne površine iz članka 62. Odluke (članak

62. Odluke);

58. ako se iskrcani ogrjev ili drugi materijal ne ukloni s javno prometne površine u roku od 24 sata, te ako

se upotrebljavana površina ne očisti (članak 64. stavak 3. Odluke);

59. ako cijepa drva i izvodi slične radove na javno prometnim površinama (članak 64. stavak 4. Odluke);

60. ako javnoprometnu površinu upotrebljava za iskrcaj ogrijeva, te piljenje i cijepanje drva bez odobrenja

(članak 64. stavak 5.);

61. ako na javno prometnu površinu ispred radnje, prodavaonice i skladišta odlaže ambalažu i slično

(članak 66. stavak 1. Odluke);

62. ako na javno prometnu površinu, ispred zgrade i ograde ili na zgradu i ogradu odlaže uređaje i predmete

koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu (članak 66. stavak 2. Odluke);

63. ako baca otpad u more i na morsku obalu (članak 67. stavak 3. Odluke);

64. ako se ne postupi sukladno čl. 68. stavak 2., Odluke kad plovni objekt masnim otpacima izazove

zagađenje morske površine (članak 68.stavak 2 . Odluke);

65. ako prilikom gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe plaže, ostvarujući koncesijsko odobrenje ne

poštuje obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (članak

70. stavak 1. Odluke);

66. ako se ne pridržava propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti okoliša i reda na pomorskom dobru (članak 70.

stavak 2. Odluke);

67. ako sječe stablo na javnoj površini bez odobrenja (članak 75. stavak 1. Odluke);

68. ako vrši radnje zabranjene člankom 77. i 78. Odluke;

69. ako postavljeni montažni objekt i druga naprava ometa korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožava

sigurnost prometa te uništava javno zelenu površinu (članak 79. stavak 3. Odluke);

70. ako smještaj naprava i objekata svojim položajem ne odgovara uvjetima o sigurnosti prometa i svojim

položajem smanjuju preglednost i odvijanje prometa (članak 79. stavak 4. Odluke);

71. ako postavlja pokretne naprave, kioske, montažne objekte i slično bez odobrenja ili suprotno odobrenju

(članak 80. stavak 3. Odluke);

72. ako ne drži urednim i ispravnim te ne čisti okoliš kioska, montažnog objekta i druge naprave (članak 80.

stavak 5. Odluke);

73. ako postavi montažni objekt i drugu napravu za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja (članak 81.

Odluke );

74. ako na javnoj površini izlaže i nudi robu na prodaju, te pruža marketinške i slične usluge bez odobrenja.

(članak 81. Odluke);

75. ako postavi stolove i stolice, reklamni pano, policu i slično izvan odobrene javne površine (članak 83.

stavak 2. Odluke);

76. ako ne održava čistom i urednom javnu površinu koju koristi (članak 84. Odluke);

77. ako buši ili oštećuje kameno popločenje (članak 85. Odluke);

78. ako ne ukloni stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine nakon isteka ugovora ili rješenja (članak

86. stavak 1. Odluke);

79. ako na javnu površinu ispred poslovnog prostora odlaže ambalažu i druge neprimjerene predmete i

materijal (članak 86. stavak 2. Odluke);

80. ako uređuje i oprema javnu površinu ispred poslovnog prostora bez odobrenja (članak 87. Odluke);

81. ako bez odobrenja postavi montažni objekt, uređaj, pokretnu napravu i slično (članak 88. stavak 3.

Odluke);

82. ako reklama na javnoj površini ugrožava sigurnost prometa ili zaklanja postojeću prometnu

signalizaciju (članak 89. stavak 1. Odluke);

83. ako postavlja reklamu na javno prometnu površinu unutar drvoreda, skupine stabala, grmlja, živice,

unutar parkova i slično (članak 89. stavak 2. Odluke);

84. ako reklamu ne drži urednom i ispravnom (članak 89. stavak 4. Odluke);

85. ako postavlja reklamu bez odobrenja (članak 91. stavak 3. Odluke);

86. ako zaustavlja i parkira autobus koji prevozi turističko-izletničku grupu na mjesto koje nije za to

namijenjeno (članak 92. stavak 2. Odluke);

87. ako se zaustavlja i parkira vozilo na nogostupu i drugu javnu prometnu površinu koja nije označena

prometnom signalizacijom kao javno parkiralište (članak 92. stavak 4. Odluke);

88. ako ostavlja vozilo koje se ne upotrebljava u prometu na javnoj površini (članak 92. stavak 5. Odluke);

89. ako postavlja objekt, urenaj ili napravu te obavlja radove na javno zelenoj površini bez odobrenja ili

suprotno odobrenju (članak 93. stavak 4. Odluke);

90. ako postavi parkovnu opremu bez odobrenja (članak 94. stavak 1. Odluke);

91. ako prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu ne sačuva postojeća stabla te ih ne zaštiti

oblaganjem oplatama ili na drugi način (članak 95. Odluke);

92. ako bez odobrenja vrši radnje zabranjene člankom 96. Odluke (članak 96. Odluke);

93. ako izvodi radove prokopa bez odobrenja (članak 97. stavak 4. Odluke);

94. ako ne koristi komunalnu usluge održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada (članak 99.

stavak 3. Odluke);

95. ako ne poštuje pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada (članak 99. stavak 6. Odluke);

96. ako bez suglasnosti postavi posudu za komunalni otpad na mjestu izvan zemljišta u vlasništvu zgrade i

u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba (članak 104. stavak 3. Odluke);

97. ako rasipa komunalni otpad po posudi za odlaganje otpada ili oko nje (članak 107. Odluke);

98. ako prebire i odnosi otpad iz posude za otpad na način da se otpad rasipa i onečišćuje javna površina

(članak 112. Odluke);

99. ako odlaže otpad izvan posude za otpad (članak 113. Odluke);

100. ako u posudu za odlaganje komunalnog otpada odlaže drugi otpad (članak 114. Odluke);

101. ako oštećuje, crta i šara te premješta posude za otpad (članak 115. Odluke);

102. ako parkira vozilo na način da onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući

odvoz na drugi način (članak 116. Odluke);

103. ako kartonski ambalažni otpad odlaže na javnu površinu ili pored posude za otpad (članak 117. stavak

2. Odluke);

104. ako odlaže komunalni otpad u posude ili kontejnere u tuđem vlasništvu (članak 117. stavak 3. Odluke);

105. ako zakopava i spaljuje komunalni otpad (članak 119. Odluke);

106. ako krupni otpad odlaže u vreće ili posude za krupni otpad te pored posuda za kućni otpad (članak 122.

stavak 1. Odluke);

107. ako odlaže građevinski otpad na mjesto koje nije za to određeno (članak 124. st.1.i 2. Odluke);

108. ako s tehnološkim otpadom postupa suprotno članku 126. Odluke (članak 126. Odluke);

109. ako ne obavijesti isporučitelja usluge odvoza otpada o uvođenju u evidenciju korisnika usluge (članak

128. stavak 1. i 2. Odluke);

110. ako ne postupi sukladno članku 129. Odluke (članak 129. stavak 1. Odluke);

111. ako ne očisti dio pješačkog prolaza u širini zgrade ili poslovnog prostora od snijega ili leda (članak 136.

stavak 1. Odluke);

112. ako komunalnom redaru u provođenju njegovih ovlasti onemogući obavljanje nadzora, pristup do

prostorija, objekta, zemljišta, naprava i uređaja kao i uskrati dati osobne podatke i druga obavještenja

(članak 156. stavak 1. Odluke).

113. ako na prirodnim i uređenim plažama kupa kućne ljubimce na mjestima koja nisu za to označena (čl. 48.  Stavak 1. Odluke ).

114.  ako onečišćava  javne površine od strane kućnih ljubimaca ( pasa i mačaka ), (čl. 48.  Stavak 1. Odluke ).

 

 

Članak 159.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za

prekršaj iz članka 158. ove Odluke.

                                                                               Članak 160.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba iz članka

158. ove Odluke.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 157. ove

Odluke fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u vezi sa

obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

 

Članak 161.

 

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja bez prekršajnog

naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se

obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana primitka

prekršajnog naloga.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 162.

 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (GL br.1/96, 5/00, 13/05, 13/07, 17/07,3/08 i 3/09).

 

Članak 163.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

 

Predjednik Općinskog vijeća

 

Ante Lončar

 

KLASA:021-05/15-01/10                        

UR.BROJ:2147/02-01-15/1

Baška Voda,  16.  lipnja 2015.

Izrada i održavanje: NV Nove vibracije