Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda | Pristup informacijama
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Novosti

Utorak, 25.09.2018.

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE BAŠKA VODA

 Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područja rada Općine Baška Voda


Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.,85/15.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Općine:

 

USTAVNO UREĐENJE

1. Ustav   Republike   Hrvatske     („Narodne  novine“    broj   85/2010 - Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) i 5/2014. )

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)

3. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98.,  36/01. i 1/07.)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., i 93/11.)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

2. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10. i 143/12.)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanje („Narodne novine“ broj 7/09.)

2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)

4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

 

 

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01.60/01.129/05.109/07.36/09.125/08.36/09.150/11.144/12. i 123/17.)

2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13.,  45/13. i 110/15) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.,  61/11. i 4/18.)

5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj  94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)

7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/2011.12/2012.126/2012. i 57/2015.)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

9. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12., 120/12. i 16/17.)

10. Zakon o komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj   68/2018.)

 

11. Zakon o prostornom  uređenju  i  gradnji („Narodne novine“

broj  76/07.38/09.55/11.90/11.50/12.55/12.80/13.153/13.153/13.153/13.78/15.)

 

12.  Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 ., 109/07., 136/12.  i  15/15.)

 

13. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01., 11/02. i 74/14.)

 

14. Zakon o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ broj157/13, 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17)

 

15. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. i 106/12.)

 

16. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.)

 

17. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)

 

18. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)

 

19. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.)

20.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave       ( „Narodne novine broj 127/17)

21. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. i 56/16.)

 

1.     Odluka o komunalnom redu (GL br. 8/15.)

 

2.     Odluka o javnom redu i miru (GL br. 2/97.,2/00.,5/05., 8/05. i 13/07.)

 

 

3.     Odluka o komunalnom doprinosu (GL br.5/12.,15/12.)

 

4.     Odluka o socijalnoj skrbi (GL br.5/12.)

 

 

5.     Odluka o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu sa područja Općine Baška Voda (GL br. 2/17.)

 

6.     Odluka o sufinanciranju kupnje računala (GL br. 6/18.)

 

 

7.     Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda (GL br.11/17.-proč. tekst)

 

 

 

 

Izrada i održavanje: NV Nove vibracije