Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Novosti

Utorak, 25.09.2018.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

 Sukladno navedenom, Općina Baška Voda dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji Plan normativnih aktivnosti i Plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Baška Voda uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Baška Voda.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Općina Baška Voda na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

 

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: opcina.baska.voda@st.t-com.hr.

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Općinski načelnik
 
 
           
Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15. ), članka 44. Statuta Općine Baška Voda ( GL br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), općinski načelnik   donosi
 
 
PLAN
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018.godini
 
I.
            Općina Baška Voda donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2018.godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
II.
            Plan savjetovanja čine akti i to:
Red.
br.
Naziv propisa općeg akta ili dokumenta
Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja
Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenata za koje se provodi savjetovanje
Način provedbe savjetovanja
1
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
2
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda za 2019.godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
3
Program socijalne skrbi Općine Baška Voda za 2019.godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
4
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Baška Voda  za 2019.godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
5
Program javnih potreba u sportu na području  Općine Baška Voda u 2019.godini
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
6
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Baška Voda u 2019.godini
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
7
Proračun Općine Baška Voda za 2019.
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
8.
Odluka o komunalnom redu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
9.
Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2019. godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
10.
Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2019. godinu
 
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
11.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2019. godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
12.
Program gradnje kapitalnih objekta za 2019. godinu
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
13.
Odluke o financiranja javnih potreba za rad Mjesnih odbora s područja Općine Baška Voda za 2019. godinu
 
listopad 2018.
studeni/prosinac 2018.
Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
 
            Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.
            O izmjenama Plana savjetovanja Općine Baška Voda izvijestiti će javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici.
 
IV.
 
            Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku trajanja u pravilu od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.
 
V.
 
 
            Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu danom nakon  donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Baška Voda.
 
 
                                                                                              Općinski načelnik
 
                                                                                                Josko Roščić
 
 
 
           
KLASA:008-01/18-01/7
UR.BROJ: 2147/02-02-18/2
Baška Voda, 26. rujna 2018. godine
            
Izrada i održavanje: NV Nove vibracije