Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda | Pristup informacijama
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Odluka o komunalnom doprinosu

PROGRAM financiranja javnih potreba u PREDŠKOLSKOM ODGOJU Općine Baška Voda za 2019. godinu

 Na temelju članka 36. i 39. Zakona o proračunu ( NN br. 109/07, 87/08,136/12,15/15) članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekt, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na 11. svojoj 28. sjednici održanoj dana   28. prosinca 2018. godine donijelo je

PROGRAM
financiranja javnih potreba u
PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Općine Baška Voda za 2019. godinu
 
 
I
 
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području predškolskog odgoja u Općini Baška Voda za 2019. godinu i sredstva za financiranje tih potreba.
 
II
 
Sredstva za financiranje javnih potreba u području predškolskog odgoja u Općini Baška Voda za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine Baška Voda u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn (slovima: devetstotinatisućakuna), kojim sredstvima se planira financirati:
 
 
  1. Rashodi za zaposlene u ustanovi predškolskog odgoja
      DV JEŽIĆ Baška Voda …………………….. 870.000,00 kn
 
Sredstva su namijenjena financiranju rashoda za zaposlene u DV JEŽIĆ Baška Voda, odnose se na plaće, ostala materijalna prava-neopozive naknade i regres.
 
 
2. Uređenje objekta i nabave opreme za poslovanja ustanove predškolskog
           odgoja DV JEŽIĆ Baška Voda ………………   20.000,00 kn
 
Sredstva su namijenjena za intervenciju na zaštiti i podizanju materijalnih uvjeta rada DV JEŽIĆ Baška Voda.
 
 
3. Nabava didaktičkih sredstava i pomagala za poslovanja ustanove predškolskog
          odgoja DV JEŽIĆ Baška Voda ………………… 10.000,00 kn
 
Sredstva su namijenjena za poboljšanje pedagoških uvjeta rada u DV JEŽIĆ Baška Voda.
Poslovanje dječjeg vrtića je potrebno racionalizirati i odnos plaćanja cijene koštanja dovesti u omjer 70:30 (Općina Baška Voda : Roditelji).
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       III
 
 
 
 
OvaOdlukastupa na snagu danom nakon objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Ante Lončar
 
 
 
KLASA:021-05/18-01/30
UR.BROJ:2147/02-01-18/7
Baška Voda, 28. prosinca 2018. godine
 
 
Izrada i održavanje: NV Nove vibracije