Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2018. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11,61/11, 27/13 i 2/14) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekt, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na   svojoj 11.  sjednici održanoj dana  28. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2019. godinu
 
Članak 1.
 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu.
 
Članak 2.
 
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Baška Voda za 2019. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 25.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.
Članak 3.
 
Pravo na financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni kandidati u Općinskom vijeću izabrani s nezavisne liste.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.
U Općinskom vijeću Baška Voda podzastupljen je ženski spol.
 
Članak 4.
 
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća, tijekom godine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
 
Članak 5.
 
Sukladno čl. 2. i čl. 3. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.
 
 
                                                                      Članak 6.
 
Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel za proračun i financije Općine Baška Voda.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun političke stranke.
 
Članak 7.
 
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima.
 
Članak 8.
 
 
 
OvaOdlukastupa na snagu danom nakon objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Ante Lončar
 
 
 
KLASA:021-05/18-01/30
UR.BROJ:2147/02-01-18/4
Baška Voda, 28. prosinca 2018. godine