JAVNI POZIV - uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

Javni poziv za uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA
OPĆINA BAŠKA VODA
Ured načelnika          
Klasa:022-05/14-02/103
Ur broj:2147/02-04-14/01
Baška Voda , 08.09.2014.
 
 
Javni poziv – uvid u postupak evidentiranja nerazvrstane ceste
Općina Baška Voda, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine br.84/11, 18/13, 22/13 i 54/13), i Uputa Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2012.g., objavljuje

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o javnom uvidu u postupk evidentiranja nerazvrstane ceste

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta:
 Hotel Berulia – Hotelsko naselje Urania
-          Ulica Ikovac
-          Ulica Podluka
-          Obala Svetog Nikole
-          Ulica Kralja Petra Krešimira IV
-           
 o javnom uvidu u  postupk evidentiranja nerazvrstane ceste koje je vlasnik Općina Baška Voda ,a u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Općine Baška Voda obilježili su granice zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog društva Geographica Split d.o.o. , Primoštenska 4, Split (ovlašteni inženjer geodezije Miljenko Žabčić) kroz lipanj i srpanj 2014. “Geographica” d.o.o se brine   da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualne dodatna pojašnjenja dana 23.09.2014.g. i 24.09.2014. u vremenu od 08,00-13,00 sati u prostorijama DVD-a Baška Voda.

                                                                 NAČELNIK
                                                                 Josko Roščić