16. sjednica Općinskog vijeća, 11. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/14

Baška Voda, 05. prosinca 2019. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                   11 . prosinca (srijeda) 2019. U 9,00 sati

prostorijama zgrade Lučice u  Baškoj Vodi, 16. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

1.       Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

2.       Izvješće Mandatnog povjerenstva

- Prijedlog Zaključka o ostavci na mandata vijećnice članice Općinskog vijeća Baška Voda i početak obnašanja dužnosti zamjenika člana

- Prisega zamjenika člana

3.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2019. godinu

-          Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. Godinu

-          Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2019.godinu

-          Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2019.godinu

-          Program financiranja javnih potreba  u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2019.godinu

-          Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2019.godinu

-          Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2019.godinu

-          Socijalni program Općine Baška Voda za 2019.godinu

4.       Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2020. Godinu

-          razvojni program za 2020.godinu

-          Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. Godinu

-          Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2020.godinu

-          Prijedlog odluke o financiranju javnoh potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2020.godinu

-          Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2020.godinu

-          Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2020.godinu

-          Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2020.godinu

-          Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2020.godinu

-          Program građenja objekata I uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2020.godini

-          Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2020.godini

5.       Prijedlog odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Baška Voda za razdoblje 2018.-2023.godine

6.       Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020.godini

7.       Prijedlog odluke o izmjeni I dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Baška Voda

8.       Prijedlog odluke o izmjeni I dopuni odluke o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu s područja Općine Baška Voda

    

                     

                    Predsjednik Općinskog  vijeća

                    Ante Lončar