7. sjednica Općinskog vijeća, 27. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-17/5

Baška Voda,  20.  travnja  2018. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst), sazivam za

                  27. travnja  (petak) 2018. u 10,00 sati

prostorijama Omladinskog doma u  Baškoj Vodi, 7. sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I       R E D       

 
1. Usvajanje zapisnika  sa šeste  sjednice  Općinskog vijeća Baška Voda
 
2. Izvješće Mandatnog  povjerenstva
 
   - Prijedlog Zaključka o mirovanju mandata  člana Općinskog vijeća Baška Voda i početak obnašanja dužnosti  zamjenice člana
 
   - Prisega zamjenice člana
 
3. Izvješće općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2017. godine
 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda
 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda
 
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda
 
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Baška Voda u 2017. godini
 
   - Smjernice za organizaciju i  razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području općine Baška Voda u 2018. godini
 
   - Plan  aktivnog  uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Baška Voda za 2018. godinu
 
8. Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji Turističko-športske luke Baška Voda d.o.o.
 
 
 Predsjednik  Općinskog  vijeća

 Ante  Lončar